RSS
A A A

Rejestry i ewidencje

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005  roku (Dz.U.2005.205.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Nowej Wsi udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek RO.25.1., spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

WZÓR WNIOSKU

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr zawieranych umów
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowerowych
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych dla niepełnosprawnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji przedszkolnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji nauczycieli
 • Ewidencja świadectw (imienna)
 • Ewidencja zaświadczeń
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych
 • Ewidencja zaświadczeń- szkolenia okresowe BHP
 • Ewidencja zaświadczeń i orzeczeń lekarskich
 • Rejestr wypadków
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Ewidencja czasu pracy pracowników
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Rejestr instruktażu stanowiskowego BHP i instruktażu ogólnego BHP
 • Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr zaświadczeń o akceptacji Komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Wykaz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • Wykaz dzieci z obwodu szkolnego
 • Ewidencja pieczęci
 • Rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu dyrektora szkoły
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr skarg i wnioskówOpublikował: Zofia Suder
Publikacja dnia: 02.12.2013
Podpisał: Zofia Suder
Dokument z dnia: 21.04.2012
Dokument oglądany razy: 3 855