RSS
A A A

Aktywna Tablica Zapytanie ofertowe

22.08.2019

Nowa Wieś, 19.07.2019r.ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.


I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi
Adres: Nowa Wieś 16, 32-410 Dobczyce

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp
.
Rodzaj pomocy dydaktycznej
Ilość
1
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 65 cali
3

Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Monitor dotykowy o przekątnej co najmniej 65 cali z Androidem, z programem interaktywnym, rozdzielczości 4K.
Powierzchnia monitora powinna być zabezpieczona szybą hartowaną o grubości co najmniej 4 mm.
Wymagane jest oświadczenie, że oferowane pomoce dydaktyczne:
a) posiadają deklarację CE;
b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
c) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
d) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
e) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
f) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
g) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 3 lata.
2. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zamontować, zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej 15 osób) według poniższych wytycznych:
a) Spełnienie wymogów Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zostanie potwierdzone według załącznika nr 2.
b) Dostawa i szkolenie zostanie potwierdzone według załącznika nr 3.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi , Nowa Wieś 16, 32-410 Dobczyce, lub wysłana mailowo na adres: szkolanowawies@interia.pl do dnia 26.08.2019r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni od dnia złożenia zamówienia

VII. OCENA OFERTY Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 40%.
Parametry techniczne – 30%
Gwarancja – 30%

VIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

IX.DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Zofia Suder, adres e-mail: szkolanowawies@interia.pl telefon 511 945 352

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy


OFERTA
Nazwa Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres Oferenta:
………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………….………………………………….
adres e-mail: ………………………………….………………………………………

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla ……………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.
Rodzaj pomocy dydaktycznej
(producent i model urządzenia; producent,
nazwa i wersja oprogramowania)
Ilość
Jednostkowa cena netto
PLN
VA
T
%
Wartość
netto PLN
Wartość
brutto PLN
1
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu ………… cali
3

Razem


2. Gwarancja na urządzenie i ekran dotykowy:
Urządzenie: ……………, ekran ……………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy

3. Parametry techniczne:

Rozmiar ekranu - ………………….
Rozdzielczość - ………………….
Możliwość korzystania z monitora bez konieczności podłączania komputera - …………….
Kontrast - ………………….
Jasność - ………………….
Czas reakcji matrycy - ………………….
Moc wbudowanych głośników - ………………….
Liczba punktów dotyku - …………………
Posiada funkcję cyfrowej tablicy - ………………..
System operacyjny - ………………….
Dostęp do wbudowanej przeglądarki internetowej - …………………….
Współpracuje z platformami Windows, Mac, Linux - …………………….

4. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

5. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z montażem,
spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
zrealizuję przedmiot umowy w terminie …… dni od dnia złożenia zamówienia.…………………………………..
…...................................................................................
(Data i miejsce) (Pieczęć i podpis/y oferenta)


Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.


…………………………………..
…...................................................................................
(Data i miejsce) (Pieczęć i podpis/y oferenta)


Załącznik nr 2


….............................................
pieczęć


OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że zakupione pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” są zgodne ze złożonym wnioskiem i spełniają następujące wymogi określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401):
1. posiadają deklarację CE;
2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego
producenta;
4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

………………………………………………..
podpis

Opublikował: Zofia Suder
Publikacja dnia: 22.08.2019

Dokument oglądany razy: 290
« inne aktualności